ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ

[การบริการวิชาการ] ข้อบังคับบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2564
ลงประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564
[กฎ ระเบียบ] ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงิน 2561
2021/09/03
[การวิจัย] ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหารโครงการ การเงินและการพัสดุฯ (กองทุนส่งเสริม ววน.) พ.ศ.2564
2021/09/03
[พรบ. กฎ ระเบียบ] ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2021/09/03
แผนการปฏิรูปประเทศ
ลงประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2564
[การวิจัย] ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหารโครงการ การเงินและการพัสดุ สำหรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ พ.ศ.2564
ลงประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2564
[การวิจัย] ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2564
ลงประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2564
[พรบ. กฎ ระเบียบ] พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
ลงประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2564
[พรบ. กฎ ระเบียบ] ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
ลงประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2564
[พรบ. กฎ ระเบียบ] ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
ลงประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
ลงประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2564
[กฎ ระเบียบ] ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การโอนย้ายและการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีบัญชี และงบประมาณเหลือจ่าย พ.ศ. 2561
ลงประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2564
[พรบ. กฎ ระเบียบ] ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และการงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลงประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
[พรบ. กฎ ระเบียบ] บันทึกการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน (ที่ กค0409.6ว 126 7 กันยายน 2548)
ลงประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
[การบริการวิชาการ] ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2554
ลงประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
[พรบ. กฎ ระเบียบ] หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562
ลงประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
[พรบ. กฎ ระเบียบ] พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ลงประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
[พรบ. กฎ ระเบียบ] พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
ลงประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
[การวิจัย] ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหารโครงการ การเงินและการพัสดุ สำหรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เงินอุดหนุนจากการวิจัยจากภาครัฐ ภาคเอกชนและต่างประเทศ พ.ศ.2564
ลงประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564

อื่นๆ

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสายปฏิบัติการ วิชาชีพแผนและการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในหัวข้อ “แนวทางการจัดทำโครงการของภาครัฐ”
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564
ลงประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
แผนปฏิรูปประเทศ
ลงประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
(ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2566 -2570
ลงประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564
แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2570
ลงประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564
(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
ลงประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ลงประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
แผนขับเคลือนกิจกรรมปฏิรูปทีจะส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ (BIG ROCK)
ลงประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
แผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2564-2567
ลงประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ลงประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564