แผนที่ภายในจุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่ สำนักบริหารแผนและการงบประมาณ ชั้น 7 อาคารจามจุรี 5
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-2180325, 02-2180300    อีเมล : budgetchula@gmail.com

ช่องทางติดตามข่าวสารและสื่อสังคมออนไลน์