วิสัยทัศน์

" สำนักบริหารแผนและการงบประมาณเป็นหน่วยงานชั้นนำด้านแผนและงบประมาณ เสนอแนะทิศทางการวางแผนและงบประมาณเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต "

พันธกิจ

มีภาระหน้าที่ในการดำเนินงานด้านแผนและการงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการบริหารและการจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

  • แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและเกิดการบรรลุผลผลิตตามทิศทางการบริหารของมหาวิทยาลัย
  • จัดทำงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรงบประมาณ
  • จัดทำสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย
  • ติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
  • จัดทำรายงานประจำปี และการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับแผน ผลการปฏิบัติงานและงบประมาณ

ทำเนียบผู้บริหาร

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

อธิการบดี

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล

รองอธิการบดี ด้านการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ แผน การงบประมาณ และสุขภาวะ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ประวิตร อัศวานนท์

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานแผนและงบประมาณ

นางสาวเปี่ยมปีติ ช่างสาร

ผู้อำนวยการสำนักบริหารแผนและการงบประมาณ

ฝ่ายแผนและสารสนเทศเพื่อการบริหาร

นางสาวเปี่ยมปีติ ช่างสาร

02-2180055Peampeetee.c@chula.ac.th
นางสาวหทัยรัตน์ บุญเสมอ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ แผนและวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง

02-2180056Hathairat.b@chula.ac.th
นางสาวสุวนา นาคพิทักษ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน)

02-2180057Suwana.n@chula.ac.th
นางสาวพรพรรณ สิกขมาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน)

02-2180326Pornphan.s@chula.ac.th
นางสาวดลยา บุญธรรม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน)

02-2180327donlaya.b@chula.ac.th

ฝ่ายการงบประมาณและวิเคราะห์โครงการ

นางสาวศธิดาพร อุทิศ

ผู้อำนวยการฝ่าย

02-2180058Satidaporn.u@chula.ac.th
นางสาวเพชรรัตน์ แสงดอกไม้

หัวหน้ากลุ่มภารกิจจัดทำงบประมาณ 2

02-2180329Petcharat.sa@chula.ac.th
นางสาวศรีสุรัตน์ พันธุ์ลี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน)

02-2180330Srisurat.p@chula.ac.th
นางจุฑาทิพย์ ชื่นอารมย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

02-2180059Chuthatip.c@chula.ac.th
นางสาวศิริกัญญา ปัณฑิตานนท์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน)

02-2180060Sirikanya.p@chula.ac.th
นางสาวธารินี แสงทอง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน)

02-2180331Tharinee.s@chula.ac.th

ฝ่ายบริหารงบประมาณและติดตามประเมินผล

นางสาววันดี จงคงคา

ผู้อำนวยการฝ่าย

02-2180061Wandee.c@chula.ac.th
นางสาวณัฐวรี อุดมศรีพันธุ์

หัวหน้ากลุ่มภารกิจติดตามประเมินผลและเผยแพร่

02-2180063Nattawaree.u@chula.ac.th
นางศศิญดา นันทภิวัฒกุล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน)

02-2180062Koranis.n@chula.ac.th
นางสาวอภิรุจี พูลประภาภรณ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน)

02-2180332Apirujee.p@chula.ac.th
นายณรงค์ชัย ชูประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน)

02-2180089Narongchai.c@chula.ac.th

กิจกรรมธุรการ

นางกันตพัฒน์ สีปานมั่น

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)

02-2180300Pakanun.h@chula.ac.th
นางวิภา ครวญคนอง

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)

02-2180325wipa.k@chula.ac.th
นายอุดม โชคศิริ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

02-2180042Udom.c@chula.ac.th