แนะนำ-ติ-ชม

สามารถส่งข้อเสนอแนะ/แนะนำ/ติชม เกี่ยวกับสำนักบริหารแผนและการงบประมาณ
เพื่อให้เกิดการรับทราบ และแก้ไขปัญหา ซึ่งท่านสามารถคลิกส่งข้อความ ที่นี่

Q: กรณีเป็นครุภัณฑ์ที่ต้องสั่งจากต่างประเทศ ทำให้จำเป็นต้องกำหนดระยะเวลาส่งมอบเกิน 90 วัน มีวิธีดำเนินการอย่างไรบ้าง
A: กรณีสั่งจากต่างประเทศ คงมีจำนวนไม่มาก การส่งมอบอาจยืดหยุ่นได้ แต่เมื่อทราบรายการที่ได้รับชัดเจน ประมาณเดือน ส.ค. สามารถเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ได้เลย


Q: กรณีโครงการปรับปรุงก่อสร้างที่ใช้งบแผ่นดิน ระยะเวลาโครงการ 1 ปี สัดส่วนการจ่ายงบแผ่นดิน: งบเงินรายได้ส่วนงาน = 40 : 60 ไม่ทราบว่าใช้กับทุกโครงการ หรือยังใช้ข้อกำหนดวงเงินงบประมาณไม่เกิน 40 ล้าน
A: ตอบกรณี โครงการปรับปรุงก่อสร้างที่ใช้งบแผ่นดิน ระยะเวลาโครงการ 1 ปี ถ้าวงเงินคำขอรวม เกิน 40 ล้านบาท ต้องสมทบเงินรายได้ส่วนงาน


Q: ประมาณการรายรับค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ พ.ศ. 66 ไม่จำเป็นต้องลด 10-20% (เนื่องจาก Covid) แล้วใช่หรือไม่
A: ค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2566 ไม่มีนโยบายปรับลดแล้ว


Q: การตัดค่าบำเหน็จปลายปี หมายถึงจำนวนเงินงบประมาณคงเหลือที่ให้ตัดต้องเพียงพอให้เกิดเป็นหนี้ระยะยาวใช่ไหมคะ
A: กรณี บำเหน็จชดเชย งบประมาณสำหรับตัดเก็บปลายปี คือ ประมาณการส่วนต่างที่ กองทุน ณ ขณะนี้ กับ ยอด ตามคณิตศาสตร์ประกันภับค่ะ ถ้าที่หน่วยงานถามหมายถึงแบบนี้ ก็ใช่ค่ะ


Q: กรณีประมาณการรายได้ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม ไม่มีนโยบายลด 10%ใช่หรือไม่คะ
A: ค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2566 ไม่ลด ค่ะ


Q: หากจะตั้งงบประมาณรายการปรับปรุงสถานที่ ของบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไม่ทันแล้วใช่ไหมคะ เหมือนให้ไปของบประมาณปี พ.ศ. 2567 (งบประมาณแผ่นดิน)
A: ตอบคำถาม "หากจะตั้งงบเพื่อปรับปรุงสถานที่ ของบ 2566 ไม่ทันแล้วใช่ไหมคะ ฟังแล้วเหมือนให้ไปของบ 2567"--> ไม่ทันแล้วค่ะ เพราะได้แจ้งในรอบการจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปเมื่อช่วงเดือน กย-ตค. 64 แล้วค่ะ ส่วนงานสามารถวางแผน และของบประมาณปี 2567 นะคะ


Q: ประมาณการค่าเล่าเรียนใช้ 75% จาก 35,000 ได้เลยมั้ยคะ
A: 75% ได้ค่ะ ความสำคัญ ของ คณะพยาบาลศาสตร์ ในตอนนี้ คือ หลักสูตรจะต้องผ่านสภามหาวิทยาลัย เพราะจะเห็นความ สามารถในการบริหารจัดการหลักสูตร ได้ นะคะ ต้องมีความพร้อมของแหล่งรายได้ ในการบริหารหลักสูตร


Q: โครงการสำคัญที่เสนอในกรอบวงเงินรวมงบแผ่นดิน ช่วงเดือน ก.ค. คณะต้องดำเนินการใน pk245 ด้วยใช่หรือไม่ เพราะช่วงที่ให้เสนอเหมือนว่ามหาวิทยาลัยดำเนินการส่วนนี้ให้
A: โครงการสำคัญ ที่เสนอในกรอบวงเงินก่อนหน้า ทางส่วนงานต้องดำเนินการทำ pk245 ด้วยค่ะ โดยลงรายละเอียด และสามารถแนบไฟล์โครงการข้อเสนอที่ได้จัดทำก่อนหน้ามาได้ค่ะ
และโครงการสำคัญ รอบ ปี 2566 เสนอ สภาพัฒน์ ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ (ยกเว้น กรณีโครงการวิจัย ที่เสนองบประมาณ กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) )


Q: การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
A: สรุป ว่า ประเทศ เร่งให้ใช้จ่ายงบประมาณ ดังนั้น ส่วนงาน ต้องต้องดำเนินการ ขณะนี้ ทุกรายการอยู่ e-GP แล้ว

สามารถเข้าไปขอได้ที่ link https://forms.gle/nQgZjzqhPaJVZwxf8

กรุณาเข้าไปขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดที่ link https://forms.gle/WdvZcwDEfoeeh75N9

ขณะนี้ระบบปิดจึงไม่สามารถแก้ไขได้ กรุณารอช่วงเวลาที่ระบบเปิดให้แก้ไขปรับปรุงโดยทางสำนักบริหารแผนและการงบประมาณจะแจ้งช่วงเวลาให้ทราบในลำดับถัดไป