การรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องด้านการงบประมาณ

ทดสอบลิ้งค์รายงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องด้านการงบประมาณ
ทดสอบรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องด้านการงบประมาณ
ลงประกาศ ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2565

จัดทำนำเสนอดัชนีชี้วัดที่สำคัญด้านการงบประมาณ (warning sign index)

ทดสอบลิ้งค์ดัชนีชี้วัดที่สำคัญด้านการงบประมาณ
ลงประกาศ ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2565
ทดสอบดัชนีชี้วัดที่สำคัญด้านการงบประมาณ
ลงประกาศ ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2565

การรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

ไม่มีเอกสาร

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ทดสอบลิ้งค์สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ทดสอบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ลงประกาศ ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2565

การบริการและอื่นๆ

คู่มือการกรอกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ สำหรับการขอรหัสโครงการ (ศูนย์ต้นทุนและเขตตาม หน้าที่) ผ่านระบบ CUERP ฉบับปรุงปรุง
ลงประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
แบบฟอร์มใบขอสร้างข้อมูลหลักศูนย์ต้นทุนและเขตตามหน้าที่ สำหรับหน่วยงานที่เข้าระบบ CUERP ไม่ได้
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
คู่มือการดู Dashboard ผ่าน MISDASHBOARD ตัวอย่าง DB 27-28 (วีดีโอ จัดทำโดย สบผ.)
ลงประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2565
คู่มือการยกยอดรายการ ใบกันเงินเก่า ที่ยกยอดมาจากปีก่อน ผ่านระบบเว็บไซต์สำนักบริหารแผนและการงบประมาณ
ลงประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565
คู่มือการยกยอดรายการ PO คงค้างเก่า ที่ยกยอดมาจากปีก่อน ผ่านระบบเว็บไซต์สำนักบริหารแผนและการงบประมาณ
ลงประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565
คู่มือการกรอกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ สำหรับการขอรหัสโครงการ (ศูนย์ต้นทุนและเขตตาม หน้าที่) ผ่านระบบ CUERP
ลงประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
คู่มือการขอดูรายงาน ZCFMRP001 บนระบบ CUERP (Clip VDO)
ลงประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2565
คู่มือการนำเข้างบประมาณระหว่างปีโครงการบริการวิชาการและวิจัยแหล่งทุยภายนอกผ่านระบบ PPS
ลงประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2565
คู่มือการดู Dashboard ผ่าน MISDASHBOARD
ลงประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565
คู่มือการขอแก้ไขข้อมูลโครงการ (ศูนย์ต้นทุนและเขตตามหน้าที่) บนระบบ CUERP (Clip VDO)
ลงประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
คู่มือและ Template การขอรหัสโครงการ (ศูนย์ต้นทุนและเขตตามหน้าที่) บนระบบ CU-ERP
ลงประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565
คู่มือการดูสถานะใบคำขอรหัสโครงการบนระบบ CUERP (clip VDO)
ลงประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565
คู่มือการขอรหัสโครงการผ่านระบบ CUERP (Clip VDO)
ลงประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สำนักงานมหาวิทยาลัย/สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
คู่มือการดูสถานะคำขอโอนงบประมาณ (Clip VDO)
ลงประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
คู่มือการสร้างคำขอโอนงบประมาณ (Clip VDO)
ลงประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
คู่มือการกรอกค่าแผนตัวชี้วัด (SDA) (Clip Video)
18 ก.พ.2565
คู่มือการกรอกข้อมูล PK 106 (Clip Video)
18 ก.พ.2565
คู่มือการกรอกข้อมูล PK 101 (Clip Video)
18 ก.พ. 2565
คู่มือการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์ส่วนกลางมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (Clip VDO)
ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565