การบริการและอื่นๆ

คู่มือการกรอกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ สำหรับการขอรหัสโครงการ (ศูนย์ต้นทุนและเขตตาม หน้าที่) ผ่านระบบ CUERP
ลงประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
คู่มือการขอดูรายงาน ZCFMRP001 บนระบบ CUERP (Clip VDO)
ลงประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2565
คู่มือการนำเข้างบประมาณระหว่างปีโครงการบริการวิชาการและวิจัยแหล่งทุยภายนอกผ่านระบบ PPS
ลงประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2565
คู่มือการดู Dashboard ผ่าน MISDASHBOARD
ลงประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565
คู่มือการขอแก้ไขข้อมูลโครงการ (ศูนย์ต้นทุนและเขตตามหน้าที่) บนระบบ CUERP (Clip VDO)
ลงประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
คู่มือและ Template การขอรหัสโครงการ (ศูนย์ต้นทุนและเขตตามหน้าที่) บนระบบ CU-ERP
ลงประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565
คู่มือการดูสถานะใบคำขอรหัสโครงการบนระบบ CUERP (clip VDO)
ลงประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565
คู่มือการขอรหัสโครงการผ่านระบบ CUERP (Clip VDO)
ลงประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สำนักงานมหาวิทยาลัย/สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
คู่มือการดูสถานะคำขอโอนงบประมาณ (Clip VDO)
ลงประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
คู่มือการสร้างคำขอโอนงบประมาณ (Clip VDO)
ลงประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
คู่มือการกรอกค่าแผนตัวชี้วัด (SDA) (Clip Video)
18 ก.พ.2565
คู่มือการกรอกข้อมูล PK 106 (Clip Video)
18 ก.พ.2565
คู่มือการกรอกข้อมูล PK 101 (Clip Video)
18 ก.พ. 2565
คู่มือการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์ส่วนกลางมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (Clip VDO)
ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565