ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการขยายระยะเวลาปิดสถานที่ทำการชั่วคราว (ฉบับที่ 7)

เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 7)