การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และงบประมาณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Version 662)

VDO สรุปข้อพึงระวังการจัดทำงบประมาณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ V662

https://drive.google.com/file/d/1a9IV7HqsLNt07-bIpTezttjooLEO0a4v/view?usp=sharing