การจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (V663) !!!โปรดคลิก!!!

สำนักบริหารแผนและการงบประมาณ ได้มีบันทึกข้อความ
เรื่อง ขอให้จัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่งผ่านระบบ Less Paper ไปยังส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
ขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดตรวจสอบในระบบ Less Paper เพื่อรับบันทึกข้อความ
และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ด้วยค่ะ

และสามารถ Download เอกสารประกอบการจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่

https://www.opb.chula.ac.th/ => ดาวน์โหลด => บันทึกข้อความ
(กรุณา Log in ด้วย cunet ก่อนเข้าใช้งานนะคะ)

โดยหน่วยงาน/ส่วนงาน สามารถ Upload Template แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งงบประจำ/ยุทธศาสตร์ เข้าระบบ CU-ERP Version 663
ได้ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 8.00 น. ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น.

สำหรับหน่วยงานที่ไม่สามารถเข้าระบบ CU-ERP ที่หน่วยงานได้สามารถมา Upload Template ได้ที่
ฝ่ายการงบประมาณและวิเคราะห์โครงการ สำนักบริหารแผนและการงบประมาณ อาคาร จามจุรี 5 ชั้น 7 ในเวลาทำการ

ขอบพระคุณค่ะ
ฝ่ายการงบประมาณฯ สบผ.